Events

Upcoming events

International Conference – Tackling the impact of hate speech on our lives and society: A comprehensive approach towards prevention of hate involving policy makers and young people


Abordarea impactului discursului instigator la ură asupra vieții și societății: Un demers cuprinzător al prevenirii urii prin implicarea factorilor de decizie politică și a tinerilor


Saturday, 25 June 2022, 10:00 – 18:00
Cluj-Napoca – Cluj Hub

The Romanian Peace Institute – PATRIR and the other partners of the project “Active European Citizens Against Hate Speech” are inviting local authorities and policy makers, educational professionals, NGOs, especially those who are working with vulnerable groups and youth, social and youth workers, young people, representatives of minorities and other interested people to spend a meaningful day at the international conference “Impact of hate speech on lives and society: comprehensive approach towards prevention of hate involving policy makers and young people”. The conference will be held on 25 June 2022, in Cluj-Napoca. All EU member states, including Romania, during the past few years have been strongly affected by Covid-19 pandemic and since 24 February 2022 by war in Ukraine. Even though hate speech is not a new phenomenon, the times of global crisis show how hate speech fuels the existing tensions within the societies. We can hardly find a person who would not witness or has not been personally affected by hate speech during these times. Hate speech has a potential to incite violence, undermine social cohesion and safety, cause psychological, emotional and physical harm. Moreover, history and recent events show that war crimes, genocide and other atrocity crimes begin with words and spread propaganda of hatred. Therefore, there is a collective responsibility to address hate speech and promote peace building online and offline making our communities safer.

Hate speech and hate-induced violence are a growing challenge across the world. In Tackling the Impact of Hate Speech we will focus indenth on the phenomonon and development of hate speech – including radicalisation to hate, hate speech online, and how to tackle hate speech and hate-based movements – with special focus on 6 Central European countries: Romania, Croatia, Bulgaria, Latvia, Lithuania and Estonia.

The international conference will aim to discuss the impact of hate speech on individuals, communities, and the European Union and to introduce solutions for combating and prevention of incitement to hatred emphasizing the role of young people, educational system and civic activism.


The first session of the conference will be devoted to the presentation of the results of a comparative report “Hate speech and Euroscepticism in Romania, Croatia, Bulgaria, Latvia, Lithuania and Estonia”, which maps tendencies and challenges of spread of hate speech and outlines parallels between Eurosceptic discourse and incitement to hatred. The research provides examples of the best practices and recommendations on measures for combating hate speech. During the second session we will share the outcomes of local youth events organised in all project partner cities, including Cluj-Napoca and Bucharest and present messages by young people to their peers all over EU, policy makers and the European Parliament. The third session will take a form of interactive workshops focusing on further solutions concerning three actual topics:
– dilemma between the hate speech and freedom of speech: how it can be addressed using human rights-based approach and what is the role of youth;
– spread of online hate speech: why social media makes us more polarized and is there a way how to fix it;
– hate speech and peace building: how a peacebuilding approach can be applied to tackling hate and extremism in Europe and more broadly in our world today.


The conference will end-up with “living-library” – stories of individuals representing diversity of Romanian society who were affected by hate speech. The “living-library” is an opportunity to meet different people in specially organised space and form giving opportunity to discover the real stories of people’s lives and experiences. During a safe and friendly conversion participants have an opportunity to ask any question in order to get to know more about the life of a particular person by challenging own stereotypes and prejudices. Participation in the conference is free-of-charge.

In order to register for the conference fill-in the online form: https://forms.gle/jNv4DP6gkj5Qu6o37  by 17 June 2022.

Conference Programme EN

 

 Institutul Român pentru Pace – PATRIR și ceilalți parteneri ai proiectului “Active European Citizens Against Hate Speech” invită autoritățile locale și factorii de decizie politică, profesioniștii din domeniul educației, ONG-urile, în special cele care lucrează cu grupurile vulnerabile și cu tinerii, asistenții sociali și de tineret, tinerii, reprezentanții minorităților și alte persoane interesate să petreacă o zi plină de semnificație la conferința internațională “Impactul discursului instigator la ură asupra vieții și a societății: o abordare cuprinzătoare a prevenirii urii care să implice factorii de decizie politică și tinerii”. Conferința va avea loc pe 25 iunie 2022, în Cluj-Napoca.

În ultimii ani, toate statele membre ale UE, inclusiv România, au fost puternic afectate de pandemia Covid-19, iar din 24 februarie 2022 de războiul din Ucraina. Chiar dacă discursul instigator la ură nu este un fenomen nou, vremurile de criză globală arată cum acesta alimentează tensiunile existente în
cadrul societăților. Cu greu putem găsi o persoană care să nu fie martoră sau să nu fi fost afectată personal de discursul instigator la ură în aceste perioade.
Discursul instigator la ură are potențialul de a incita la violență, de a submina coeziunea și siguranța socială, de a provoca daune psihologice, emoționale și fizice. Mai mult, istoria și evenimentele recente arată că crimele de război, genocidul și alte crime atroce încep cu cuvintele și răspândesc propaganda urii. Prin urmare, există o responsabilitate colectivă de a aborda discursul instigator la ură și de a promova consolidarea păcii online și offline, făcând comunitățile noastre mai sigure.


Conferința internațională va avea ca scop discutarea impactului discursului instigator la ură asupra indivizilor, comunităților și Uniunii Europene și introducerea de soluții pentru combaterea și prevenirea incitării la ură, subliniind rolul tinerilor, al sistemului educațional și al activismului civic.

Prima sesiune a conferinței va fi dedicată prezentării rezultatelor unui raport comparativ “Discursul instigator la ură și euroscepticismul în România, Croația, Bulgaria, Letonia, Lituania și Estonia”, care cartografiază tendințele și provocările răspândirii discursului de ură și subliniază paralelele dintre
discursul eurosceptic și incitarea la ură. Cercetarea oferă exemple de cele mai bune practici și recomandări privind măsurile de combatere a discursului instigator la ură.
În cadrul celei de-a doua sesiuni vom împărtăși rezultatele evenimentelor locale pentru tineri organizate în toate orașele partenere ale proiectului, inclusiv Cluj-Napoca și București și vom prezenta mesajele tinerilor către colegii lor din întreaga UE, către factorii de decizie politică și către
Parlamentul European. Cea de-a treia sesiune va lua forma unor ateliere de lucru interactive, axate pe soluții suplimentare privind trei subiecte actuale:
– dilema dintre discursul instigator la ură și libertatea de exprimare: cum poate fi adresată folosind o abordare bazată pe drepturile omului și care este rolul tinerilor;
– răspândirea discursului instigator la ură online: de ce mass-media socială ne polarizează tot mai mult și dacă există o modalitate de a remedia această situație;
– discursul instigator la ură și consolidarea păcii: cum poate fi aplicată o abordare de consolidare a păcii pentru a aborda ura și extremismul în Europa și, în general, în lumea de
astăzi. Conferința se va încheia cu o “bibliotecă vie” – povești ale unor persoane reprezentând diversitatea societății românești care au fost afectate de discursul instigator la ură. “Living-library” este o oportunitate de a întâlni diferite persoane într-un spațiu special organizat și oferă ocazia de a descoperi poveștile reale ale vieții și experiențelor oamenilor. În cadrul unei conversii sigure și prietenoase, participanții au ocazia de a pune orice întrebare pentru a afla mai multe despre viața unei anumite persoane, punând la îndoială propriile stereotipuri și prejudecăți. Participarea la conferință este gratuită.

Pentru a vă înscrie la conferință, completați formularul online: https://forms.gle/jNv4DP6gkj5Qu6o37 până în 17 iunie 2022.
Conferința este organizată în cadrul proiectului “Active European Citizens Against Hate Speech”. Scopul proiectului este de a crește gradul de conștientizare a noii generații de cetățeni europeni cu privire la impactul discursului instigator la ură asupra participării democratice și a valorilor europene. Proiectul este pus în aplicare de către “Latvian Centre
for Human Rights” (coordonator de proiect), “Participation for All” (Letonia), “Estonian Human Rights Centre”, “Human Rights Monitoring Institute” (Lituania), “Multi Kulti Collective” (Bulgaria), “Human Rights House Zagreb” (Croația), “Peace Action Training and Research Institute of Romania – PATRIR”. Proiectul este cofinanțat de Programul “Europa pentru cetățeni” al Uniunii Europene
 
Youth Live #2: Escape!
The second Youth Live event of the Shaping the Future of Europe Initiative aims to bring once again youth together and provide a space to socialise in a healthy, safe and fun environment. In this edition, we have decided to introduce you to our first Escape Room!
The idea of this activity is to give every participant a voice and the chance to engage during our event!  You will only have to get involved, find the clues and escape, while also engaging with other young people across Europe!
Captured in 5 monthly sessions, Youth Live as an activity aimed to arrange thematic activities ranging from games to cultural exchanges to provide an informal, fun and relaxed environment for youth to engage.
The event is organised by the DO ONE BRAVE THING project, as part of The Shaping the Future of Europe Initiative which aims to bring together European youth, youth organisations and CSOs addressing polarisation, radicalisation, youth civic engagement and participation. You can find more information here.

Addressing Radicalisation, Extremism, Fake News and Hate in Romania: Our Situation Today; The Field of “What’s being done” in Romania; Improving Policy and Practice; Solutions & Future Directions

Addressing Radicalisation, Extremism, Fake News and Hate in Romania is the first National Conference of its kind in Romania which will bring together the breadth of leading experts and academics, policy makers, civil society organisations, front line practitioners and national and local government authorities and institutions working to address the phenomena and dynamics of radicalisation, growing extremism, fake news and ‘hate’ in Romania.

The National Conference will take place online and include a range of workshops, seminars, case studies, practitioners’ forums and presentations from experts, national and local government institutions, civil society organisations, and European Commission projects implemented in Romania.

You can find more on the event’s page: Romanian/English.

Save the Date: European Conference on Preventing Polarisation & Violent Radicalisation: How to Strengthen Resilience (Online)

The European Conference on Preventing Polarisation & Violent Radicalisation: How to Strengthen Resilience will take place online from 26 to 29 April 2021. It is organized by the CHAMPIONs project together with six other ISF-P funded projects. In workshops, lectures and panel discussions we aim at an Europe-wide exchange on current phenomena of radicalization and polarization as well as shed light on various possibilities for strengthening resilience in our communities.  We are looking forward to your participation. You can find more information here.

Event archive

2019

Speak your mind but mind your speech: Communication & Dialogue training course
Join this free two-day onsite training course to build up your personal capacity to engage in challenging conversations in an assertive, constructive manner. Read more…

2017

Libya International Peace Forum
Join this free two-day onsite training course to build up your personal capacity to engage in challenging conversations in an assertive, constructive manner. Read more…
Multi-Stakeholder Joint Planning & Development Process
Applied Conflict Transformation Training Course: Focus on Solutions
The application deadline has passed.Please join the PATRIR Facebook group to ensure to always be in the loop. Many people worry when thinking of conflict or, if possible, avoid thinking about it altogether. Instead of engaging with a problem in a healthy manner this behaviour usually makes things worse in the long term. The free two-day training course Focus on Solutions offered by the Romanian Peace Institute PATRIR addresses this issue. Apply for participation and learn how to see conflict as… Read more…

2016

PATRIR Film Night: Macondo
Celebrating and creating awareness for the UN’s International Day of Human Rights on December 10th, PATRIR is showing “Macondo”, a film about the situation of refugees in Austria. The film will be shown in German with English subtitles and as usual it will be followed by a discussion about the film, human rights and PATRIR’s work. Read more…
PATRIR Film Night: MAJOR!
For November’s Peace Film Night, PATRIR is cooperating with the International Gay Film Festival and will be showing the film MAJOR! MAJOR! explores the life and campaigns of Miss Major Griffin-Gracy, a formerly incarcerated Black transgender elder and activist who has been fighting for the rights of trans women of color for over 40 years. Miss Major is a veteran of the Stonewall Rebellion and a survivor of Attica State Prison, a former sex worker, an elder, and a community… Read more…
Târgul CIVI – Cluj Initiative for Volunteering and Involvement
PATRIR participates in Târgul CIVI – Cluj Initiative for Volunteering and Involvement, which is a great opportunity to learn more about local associations and NGOs active in Cluj. We will be happy to share insights from our work in conflict affected regions, but also to discuss our initiatives for peace education in Cluj and to answer questions about the international trainings we are organizing. We are… Read more…
PATRIR Film Night: The Trails of Spring
International Peace Day
Come Celebrate International Peace Day in Cluj with a Peace PicNic in Central Park! The people and community of Cluj – citizens, visitors, international students and people living and working in Cluj and even those just passing through – are invited to an open air picnic with music, food, festivities and events for children to celebrate International Peace Day. Read more…
PATRIR Film Night: One Billion Rising
Are you interested in peace-building, conflict transformation, social justice, or generally just making the world a better place? Our film nights provide you with the opportunity to hear from experts in the field, watch exciting films that take you to the heart of the action, and ask any burning questions you might have. If you’re thinking about getting involved in the world of peace, our film nights give you the chance to learn how you can get involved; otherwise, it’s a… Read more…
PATRIR Film Night: Cultures of Resistance
PATRIR Film Nights are back!! Are you interested in peace-building, conflict transformation, social justice, or generally just making the world a better place? Our film nights provide you with the opportunity to hear from experts in the field, watch exciting films that take you to the heart of the action, and ask any burning questions you might have. If you’re thinking about getting involved in the world of peace, our film nights give you the chance to learn how you… Read more…
Women Peacemakers Programme: Niveh, Iraq
PATRIR Film Nights are back!! Are you interested in peace-building, conflict transformation, social justice, or generally just making the world a better place? Our film nights provide you with the opportunity to hear from experts in the field, watch exciting films that take you to the heart of the action, and ask any burning questions you might have. If you’re thinking about getting involved in the world of peace, our film nights give you the chance to learn how you… Read more…